តោះ មកស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ធុងចម្រោះជីវសាស្រ្តខ្សាច់! វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ពួកយើង សូមធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរៀនឥឡូវនេះ តាមរយៈ៖ https://forms.gle/srAAD4Cwhknc1QJs9

ចំពោះចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង។

 

Want to learn more about the Biosand Filter training? The training is coming up in November, and if you’re interested, you can register now through this link: https://forms.gle/srAAD4Cwhknc1QJs9. The registration process is quick and easy, and the form is in both Khmer and English.

If you have any further questions, don’t hesitate to reach out to us through our social media channels.

#BiosandFilter #WASH

#WASHSDO #SustainableCambodia #CAWST