នៅក្នុងខែកក្កដា រហូតដល់ខែធ្នូខាងមុខនេះ អង្គការអភិវឌ្ឍជំនាញទឹកស្អាត និងអនាម័យនឹងមានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៦ លើប្រធានបទខុសៗគ្នា ដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកស្អាត ការសម្អាត និងអនាម័យតាមខែនីមួយៗ ដែលមានការបើកសេរីក្នុងការស្នើសុំចូលរៀនសម្រាប់អ្នកអនុវត្តទឹកស្អាត ការសម្អាត និងអនាម័យ។ សូមតាមដានប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ឬទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់ចម្ងល់ផ្សេងៗ។

Starting in July and going through December, WASH SDO will be holding six different training courses focused on WASH. These courses are available for registration to anyone involved in implementing the WASH programs. To get more information about the courses, you can follow us on social media or reach out to us through our social media channels.
#CAWST #WASDSDO